เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U หัวข้อ “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนในระบบ PSU Next U เพื่อ Upskill Reskill Newskill รวมถึงผู้เรียนล่วงหน้าซึ่งเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อ “ความท้าทายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree” ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน และกระบวนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง นำเสนอกรณีศึกษาที่ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อร่วมเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางการดำเนินการจัดทำชุดวิชาในลักษณะ Non-degree เพื่อ Upskill Reskill Newskill

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 200 คน

วิทยากร

1. ผศ. ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ผศ. ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี คณะทันตแพทยศาสตร์
3. ผศ. ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
4. ผศ.ณิชนันท์ คุปตานนท์ คณะนิติศาสตร์
5. รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ โดย รศ. ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันและเวลา รูปแบบการจัดงาน

วันที่ 15 มกราคม 2567 | เวลา 13.00 – 16.00 น.

รูปแบบการจัดงาน แบบ Hybrid
1) ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 ถึง 11