โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE” รอบวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567

Thanwa Jeharwae

02/05/2024