โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9)

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมงาน โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ กระทรวง อว. สถาบันคลังสมองของชาติ และ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการจัดการศึกษาในโลกสมัยใหม่ สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานระดับสากล

โครงการสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (SoTL9) ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สถาบันคลังสมองของชาติ และ 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และการจัดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (Modern Education Expo) และกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Show and Share ด้านสื่อและนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน