EILA

14/06/2024

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

ภาพบรรยากาศ การอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล” แก่อาจารย์ใหม่ ในการปฏิบัติสอนจุลภาค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

EILA

14/06/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 1-2)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Get Ready for Job Application) “การเขียน Resume ภาษาอังกฤษยังไงให้ปัง สัมภาษณ์งานให้โดน” Season 2 (รุ่นที่ 1-2)

EILA

13/06/2024

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มจํานวนผู้เรียนหลักสูตร Non-degree โดยใช้ Business Model” (รุ่นที่ 1)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มจํานวนผู้เรียนหลักสูตร Non-degree โดยใช้ Business Model (รุ่นที่ 1)

EILA

12/06/2024

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล PSU Open API Contest เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567

EILA

12/06/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 6-8)

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (รุ่นที่ 6-8)

EILA

10/06/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 2

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

EILA

05/06/2024

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

EILA

29/05/2024

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลจากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) ที่สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

EILA

29/05/2024

EILA ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และอาจารย์ศึกษาดูงานจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

EILA

23/05/2024

EILA ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

EILA

16/05/2024

EILA จัดสัมมนาบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรฯ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567

EILA

13/05/2024

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 1

โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online)
ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

EILA

09/05/2024

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024

EILA ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

EILA

08/05/2024
1 2 10