เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Monitoring and Program Evaluation

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Monitoring and Program Evaluation


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

ตรววจสอบรายชื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคม จากภารกิจดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการจัดให้มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน ซึ่งการประเมินหลักสูตรมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามความสนในของผู้เรียนและความต้องการของตลาดแรงงาน  ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้านการประเมินหลักสูตร จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อคณาจารย์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรได้
2. เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบสำหรับการประเมินหลักสูตร
3. เพื่อให้วางแผนการประเมินหลักสูตรได้

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้สนใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ นพ.อานุภาพ เลขะกุล

วัน และเวลา

24 กุมภาพันธ์ 2566 | เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่จัดอบรม

ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9211