เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh-OBE การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

ตรววจสอบรายชื่อ

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุผลลัพธ์นั้น ๆ

เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับปรุงหลักสูตร  โดยการออกแบบหลักสูตร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Refresh การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ OBE เพื่อให้หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม OBE ของแต่ละหลักสูตรได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกระดับการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้และความเข้าใจแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรตาม OBE
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนดได้

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตภูเก็ต
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา จำนวน 100 คน

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

วัน-เวลา และสถานที่จัดอบรม

27-28 เมษายน 2566 | เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จ.ตรัง


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9211