เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

เชิญชวนเข้าร่วมอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในยุคดิจิทัล และเพื่อให้อาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในยุคดิจิทัล

2. เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 18 กันยายน 2566 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11