เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เรียกว่ายุค “New Normal” งานด้านออกแบบกราฟิกได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญอย่างมากกับการทํางานในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งโปรแกรมในการสร้างงานออกแบบกราฟิกได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva สำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งโปรแกรม Canva for education เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่อยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทํางานออกแบบกราฟิกที่จะช่วยให้อาจารย์สามารถออกแบบและสร้างสรรค์งานด้านกราฟิกในลักษณะต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องมีความรู้หรือพื้นฐานทางด้านศิลปะ ให้สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบสื่อ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม Canva for Education
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต จำนวน 45 คน 

วิทยากร

คุณธันวา เจ๊ะอาแว
นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

วัน และเวลาจัดงาน

18 พ.ค. 2566 | เวลา 08.30-16.30  น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8  E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคใต้ตอนล่าง
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9211