เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนด้วย Classroom Action Research


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยากร

1. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล

2. ผศ.ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา

3. รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 | เวลา 09.00-16.00  น.
ณ ห้อง BSc. 0306 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11