เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง สอนอย่างไรให้เข้าใจเด็กยุคใหม่ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ เกิดแนวคิด มุมมองในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาทักษะและทัศนคติที่ต้องการได้

2. เพื่อให้อาจารย์สามารถเลือกเนื้อหาได้สอดคล้องเหมาะสมกับทักษะและทัศนคติที่ต้องการ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขต

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน และเวลาจัดงาน

20 มิถุนายน 2566 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11