เชิญชวนอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา”

เชิญชวนอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา”


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดอบรมเรื่อง บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 | เวลา 09.00-12.00  น.
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9211