เชิญชวนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”

เชิญชวนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF”


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน PSU-TPSF” เพื่อให้อาจารย์ที่จะยื่นขอรับการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF ได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้อาจารย์ที่จะยื่นขอรับการประเมินตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF ได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการประเมินตามแนวปฏิบัติที่กำหนด

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11