เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “รู้ Generative AI เพื่อการทำงาน: ใช้เป็น ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกยุคดิจิทัล”

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “รู้ Generative AI เพื่อการทำงาน: ใช้เป็น ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกยุคดิจิทัล”


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “รู้ Generative AI เพื่อการทำงาน: ใช้เป็น ใช้อย่างถูกต้อง ไม่ตกยุคดิจิทัล” เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยเฉพาะทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการจริง และเพื่อให้การขับเคลื่อนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือนักศึกษาชั้นที่ 4 ที่มีชั่วโมงเตรียมความพร้อมไม่ครบ 30 ชั่วโมง จำนวน 400 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้งาน Generative AI
2) เพื่อรู้จักกระบวนการตั้งคำถาม กับ ChatGPT และ Google Gemini เพื่อการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3) เพิ่มทักษะและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

วัน และเวลาจัดงาน (รุ่นละ 200 คน)

รุ่นที่ 1 : อบรมวันที่ 21 มีนาคม 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น
ณ ห้อง 3305 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2 : อบรมวันที่ 22 มีนาคม 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องดงยาง 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ครบจำนวน 3 ชั่วโมง และทำแบบประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ จะได้รับสิทธิ์

1) e-Certificate ชั่วโมงเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2) จำนวนหน่วยชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านเสริมสร้างการพัฒนาทักษะดิจิทัลและเทคโนโลยี


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9225