เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา “Are you Ready การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” รุ่นที่ 3


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อ “Are you Ready การเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานจริง” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ/หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีชั่วโมงเตรียมความพร้อมไม่ครบ 30 ชั่วโมง ตามกำหนดของคณะในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่มีนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบันใหม่ ๆ จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงจากสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะ Soft skill พร้อมในการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

2) เพิ่มทักษะและพัฒนานักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด เมื่อออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 300 คน)

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม

หมายเหตุ

นักศึกษาที่แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 1 วัน
มิฉะนั้น ผู้จัด จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 100 บาท ยกเว้น กรณีมีผู้แทนจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9225
e-mail : kanjana.ko@psu.ac.th