เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มจํานวนผู้เรียนหลักสูตร Non-degree โดยใช้ Business Model” (รุ่นที่ 1)

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มจํานวนผู้เรียนหลักสูตร Non-degree โดยใช้ Business Model” (รุ่นที่ 1)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มจํานวนผู้เรียนหลักสูตร Non- degree โดยใช้ Business Model” (รุ่นที่ 1) เพื่อให้ผู้อบรมสามารถใช้ Business Model ในการออกแบบหลักสูตร Non-degree และจัดทําหลักสูตร Non-degree ตามแนวทางของ Outcome Based Education (OBE) ได้

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่มีแผนจะจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตร Non-degree จํานวนหลักสูตรไม่เกิน 3 ท่าน
(รับจํานวนจํากัดเพียง 10 หลักสูตรเท่านั้น)

วัน และเวลาจัดงาน

รุ่นที่ 1 :
อบรมครั้งที่ 1 : วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 | เวลา 08.30-12.00 น.
อบรมครั้งที่ 2 : วันที่ 1 สิงหาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณปณิญชญาณ์ สุวรรณชาตรี สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9224-5