เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 2

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Online) รุ่นที่ 2


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษา 4 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง (Listening), ทักษะบูรณาการฟัง-พูด (Integrated Listening and Speaking), ทักษะการอ่าน(Reading) และทักษะบูรณาการอ่าน-เขียน (Integrated Reading and Writing) ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี และทุกวิทยาเขต จำนวน 300 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST) แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วัน และเวลาจัดงาน


วันที่ 14 มิถุนายน 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “เทคนิคการทำข้อสอบ Listening and Speaking”

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 | เวลา 09.00 – 12.00 น.
หัวข้อ “เทคนิคการทำข้อสอบ Reading and Writing”

เงื่อนไขการเข้าร่วม

1) เข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่จัด
2) เมื่อโครงการเสร็จสิ้น จัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
3) สามารถดาวน์โหลด e-Certificate ได้ที่ events.psu.ac.th

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9212 , 06-3003-4026