เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ PSU English Skills Test (PSU-EST) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใช้วัดความสามารถในการใช้ภาษา 4 ทักษะ ประกอบด้วย ทักษะการฟัง (Listening), ทักษะบูรณาการฟัง-พูด (Integrated Listening and Speaking), ทักษะการอ่าน(Reading) และทักษะบูรณาการอ่าน-เขียน (Integrated Reading and Writing) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม 2567 (จำนวน 8 รุ่น รุ่นละ 110 คน)

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี จำนวน 110 คน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST)
2) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสอบข้อสอบภาษาอังกฤษ PSU English Skills Test (PSU-EST)

วัน และเวลาจัดงาน แบ่งเป็น 8 รุ่น (รุ่นละ 110 คน)

รุ่นที่ 1 : อบรมวันที่ 27 มกราคม 2567 | เวลา 08.30 – 16.00 น
ณ ห้อง REG 201 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม REG มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 2 : อบรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รุ่นที่ 3 : อบรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 | เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณสายทิพย์ แทนนิกร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9212 , 06-3003-4026