เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดกิจกรรม Roadshow พร้อมบรรยายหัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานจริงของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่สนใจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาดและเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การตลาด และเทคโนโลยีที่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

2) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 (เปิดรับจำนวน 150 คน)

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 | เวลา 13.00-16.00 น.
ณ EC201-202 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม

หมายเหตุ

นักศึกษาที่แจ้งชื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 1 วัน
มิฉะนั้น ผู้จัด จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคนละ 100 บาท ยกเว้น กรณีมีผู้แทนจะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9225
e-mail : kanjana.ko@psu.ac.th