เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback

เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback


กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ เทคนิคและสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)

2. เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3. เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนข้อสอบที่ใช้บ่อย ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์

4. เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจแนวคิดการกำหนดมาตรฐานผลการวัดและประเมินผล ตลอดจนการให้เกรด

5. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการวัดและประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 รุ่น  รุ่นละ 40 คน

วัน และเวลาจัดงาน

รุ่นที่ 1 : วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 | เวลา 08.30 – 16.30 น.

รุ่นที่ 2:  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 | เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่จัด

ห้อง EILA3 ชั้น 8  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.อ.
โทรศัพท์ : 0-7428-9211