ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน. และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษาฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 3 และ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ฐานจากการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย […]

EILA

30/07/2020

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท หลักสูตร Non degree “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง”  ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 30 หลักสูตร Non degree ทั่วประเทศที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะที่สนใจสร้างหลักสูตร Non degree เพื่อยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สามารถสอบถาม/ขอรายละเอียดได้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม คลินิกวิชาการ ได้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 (ของทุกเดือน) เวลา […]

EILA

01/06/2020