ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ. ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท

ขอแสดงความยินดีกับคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.
ได้รับทุนสนับสนุนจาก สป.อว. เป็นเงิน 1 ล้านบาท

หลักสูตร Non degree “ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น 1 ใน 30 หลักสูตร Non degree ทั่วประเทศที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะที่สนใจสร้างหลักสูตร Non degree เพื่อยื่นข้อเสนอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สามารถสอบถาม/ขอรายละเอียดได้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วม

คลินิกวิชาการ ได้ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 (ของทุกเดือน) เวลา 13.30 – 16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัชญานันท์ โทรศัพท์ 0-7428-9209