ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 5 ปีซ้อน. และ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน” 3 ปีซ้อน

จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษาฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 3 และ ม.สงขลานครินทร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศด้านต่าง ๆ ฐานจากการพัฒนาที่เป็นระบบด้วย PSU-TPSF จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กร ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง เข้ารับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย

เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563” จาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานในพิธี ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้คัดเลือกคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์การด้านการสอนระดับอุดมศึกษาเกิน 10 ปี ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 สถาบัน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ