แนะนำระบบ e-Testing ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนะนำระบบ e-Testing สำหรับการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยสามารถเข้าใช้ระบบได้ที่


Education and Innovative Learning Academy, Prince of Songkla University

Website: https://eila.psu.ac.th/

FB Fanpage: https://www.facebook.com/EILAPSU