บรรยาย “การใช้งาน DataHub”

บรรยาย

“การใช้งาน DataHub”

วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

10 มกราคม 2567 | เวลา 13.30 – 14.00 น.

ห้องประชุม 210 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์