เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U
“ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

วิทยากรโดย
1. ผศ. ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
2. ผศ. ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี คณะทันตแพทยศาสตร์
3. ผศ. ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์
4. ผศ.ณิชนันท์ คุปตานนท์ คณะนิติศาสตร์
5. รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ โดย รศ. ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 มกราคม 2567 | เวลา 13.30 – 16.00 น.

ห้อง EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)
และ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting