เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree”

VDO เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้เรียนล่วงหน้าและผู้เรียนระบบ PSU Next U “ความท้ายของการจัดการศึกษาในรูปแบบ Non-degree” เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567

EILA

17/01/2024

Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง”

VDO Share and Learn แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 6 “เตรียมตัวอย่างไร สู่การศึกษาไทยในยุคเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

EILA

13/11/2023

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567”

VDO แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำหลักสูตรแบบ CWIE ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

EILA

10/11/2023

บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.”

VDO บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.” เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566

EILA

20/10/2023

อบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

VDO โครงการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

EILA

26/09/2023
1 2 3