VDO : University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

บันทึกการประชุมระดมสมอง “University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับทิศทางในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

EILA

15 Nov 2021

VDO : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

บันทึกวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online)วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

EILA

4 Oct 2021

VDO : Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic world

บันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เรื่อง Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic world บรรยาย Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic worldโดย Professor John Unsworth, Chair The Queen’s Nursing Institute Professor of Nursing, Northumbria University

EILA

4 Oct 2021

VDO : Opportunities And Perspectives For The Future In Higher Education

บับันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เรื่อง Microcredential: Upskill/Reskill บรรยาย Opportunities And Perspectives For The Future In Higher Educationโดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)

EILA

4 Oct 2021

VDO : Microcredential: Upskill/Reskill

บันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เเรื่อง Microcredential: Upskill/Reskill บรรยาย Microcredential: Upskill/Reskillโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (Assoc.Prof.Dr. Bandit Thipakorn) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

EILA

4 Oct 2021

VDO : Innovative Thinking Of Education

บันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เรื่อง Innovative Thinking Of Education บรรยายพิเศษ Innovative Thinking Of Educationโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

EILA

4 Oct 2021

VDO : A Better Change In Higher Education For Future Economy

บันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เเรื่อง A Better Change In Higher Education For Future Economy ปาฐกถาพิเศษ “A Better Change In Higher Education For Future Economy”โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

EILA

4 Oct 2021

VDO : Course เทคนิคและวิธีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

บันทึกวิดีโอเทคนิคและวิธีการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 การสอน แบบ Team-based Learning [ วิทยากร : ผศ.ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ] การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ [ วิทยากร : รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ ] สอนคณิตศาสตร์อย่างไร…ให้สนุก [ วิทยากร : รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ] สอน Class ใหญ่ ด้วยเทคนิค Jigsaw [ วิทยากร : ดร.ณัฐพล บุญนำ ] การสอนโดยใช้ GAMIFICATION [ วิทยากร : อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ ] การสอนเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ [ วิทยากร : อาจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู ] สอนภาษาอังกฤษให้น่าสนใจ […]

EILA

4 Oct 2021

VDO : การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

บันทึกวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล เเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ. ผศ.ยุพาวดี สมบูรณกุล  และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

EILA

4 Oct 2021

VDO : อบรมการเรียนการสอนออนไลน์ : แนวทางการวัดและประเมินผล

บับันทึกวิดีโออบรมการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการวัดและประเมินผล เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. โดยวิทยากร ดร.มัฮดี แวดราแมอาจารย์ประจำภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

4 Oct 2021

VDO : การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE

บันทึกวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE โครงการนำร่องการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561

EILA

1 Oct 2021