ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

VDO ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

EILA

27/01/2023

VDO หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

VDO บันทึกโครงการ หาดใหญ่มีดี หาดใหญ่ Showcase นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

EILA

12/07/2022

EILA

14/02/2022

VDO : อบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online)

บันทึกการอบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online) เป็นการอบรมแนะนำการใช้งานระบบ e-Testing ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากร ม.อ. สามารถใช้งานระบบ e-Testing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร : คุณสุวัฒน์  อนันตคุณูปกร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การใช้งานระบบ e-Testing (รุ่นที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 การใช้งานระบบ e-Testing (รุ่นที่ 2) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

EILA

02/12/2021

VDO : University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต

บันทึกการประชุมระดมสมอง “University Campus ของสถาบันอุดมศึกษาไทยในอนาคต” เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับทิศทางในการกำหนดพื้นที่ใช้สอยของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

EILA

15/11/2021

VDO : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

บันทึกวิดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเกมและสื่อสร้างสรรค์ ที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (Online)วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

EILA

04/10/2021

VDO : Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic world

บันทึกวิดีโอการประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (Online) เรื่อง Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic world บรรยาย Where do we go from here: the future of Higher Education in a post-pandemic worldโดย Professor John Unsworth, Chair The Queen’s Nursing Institute Professor of Nursing, Northumbria University

EILA

04/10/2021
1 2