การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล คณะพยาบาลศาสตร์

การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล คณะพยาบาลศาสตร์

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล ให้กับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้