เตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)”

เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หัวข้อเรื่อง “กระบวนการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4
วิทยากรโดย : คุณธีระ หว่องวัฑฒโน (ตำแหน่ง : Training and Mainland Manager โรงแรมรายาวดี จ.กระบี่)

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563
ณ ห้องอบรม 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และ ห้องประชุมหัวหุ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.