การบรรยาย “การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Innovative Thinking”

วิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.
ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.