ประชุมร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์

ประชุมรวมสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาพบรรยากาศ การประชุมสำนักการศึกษาฯ เพื่อชี้แจงการรวม 3 หน่วยงาน คือ กองบริการการศึกษา กองทะเบียนและประมวผล และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ จากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ