พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การสนับสนุนการดำเนินการหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree)

ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำ
และเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) ที่ผ่านการคัดเลือกจาก อว. ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพาวดี สมบูรณกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสหกิจศึกษา) และ ดร.รัดใจ เวชประสิทธิ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ซึ่งจัดพิธีลงนามความร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM จากสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมีหลักสูตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 30 หลักสูตร ที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด ในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) สำหรับการสร้างทักษะให้กับกลุ่มว่างงาน แรงงานคืนถิ่น ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมทั้งเพิ่มทักษะชั้นสูงและการทำงานสมัยใหม่ให้กับกำลังคนในภาค SME และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ให้มีศักยภาพพร้อมทำงานหลัง COVID-19