การสร้างพลังเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน

อบรมการสร้างพลังเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน
โดย ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์