อบรมการใช้งานห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ และห้องเรียนออนไลน์

อบรมการใช้งานห้องเรียนอินเตอร์แอคทีฟ และห้องเรียนออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ณ ห้องเรียนเสมือนจริง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center
ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์