การบรรยาย “สอนออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ”

วิวิทยากรโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30-16.00 น.
ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ.