อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online)
ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม – 6 กันยายน 2564 นั้น

นำโดย 

 • รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • รศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ผศ.ดร.ปาริชาติ มณีมัย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตตรัง)
 • ผศ.ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทักษะการเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 • ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

โดยผลลัพธ์ของการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

 1. อธิบายหลักการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ได้
 2. อธิบายหลักการของ Constructive Alignment ได้
 3. เขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับรายวิชาได้ถูกต้อง
 4. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละหลักสูตร

ทั้งนี้ วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางของ OBE ได้อย่างสมบูรณ์