อบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning โดยจัดแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ digital whiteboard เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้สนใจจากสถาบันอื่น