การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” (รุ่นที่ 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (รุ่นที่ 1) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

EILA

24/12/2021

การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน  Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailandเรื่อง “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

EILA

04/11/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning โดยจัดแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากรโดย ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ digital whiteboard เพื่อจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้สนใจจากสถาบันอื่น

EILA

14/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ZOOM เบื้องต้น (รอบที่ 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ZOOM เบื้องต้น (รอบที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากรโดย : คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณมัลลิยา พรหมแก้วณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Testing Room ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ZOOM เบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

EILA

14/10/2021

Cooperative and Work Integrated Education: CWIE

พช.ร่วม MOU การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.10 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งจัดทำขึ้นระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กับ สมาคมสหกิจศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: […]

EILA

04/10/2021

การประชุมความร่วมมือ EASTEM Project

การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามและไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษาโดยใช้สเต็ม (STEM) รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สเต็มในมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยมี 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

EILA

04/10/2021

การเตรียมความพร้อม น.ศ.ก่อนออกสหกิจศึกษา 2/2019

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (2/2019)หัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในหัวข้อเรื่อง กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธริศรา ธนจิราดลสุข Deputy HR Director Thailand Human Resource Department, Huawei Technologies (Thailand) Co.,Ltd. และทีมงาน มาเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 คน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ ได้เกิดทักษะพัฒนาแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ถูกต้อง เหมาะสมในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

EILA

04/10/2021