อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Management skills)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Management skills)
ภายใต้โครงการ EASTEM

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 -11.30 น.
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
ณ ห้อง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center
ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meetingโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้