อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) (online)

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564
วันแรกของการอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) แบบออนไลน์
หัวข้อ “Outcome-Based Education (OBE) and Stakeholders’ Needs Analysis

นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพหลักสูตร และ
รศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร