อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ZOOM เบื้องต้น (รอบที่ 1)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ZOOM เบื้องต้น (รอบที่ 1)

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. วิทยากรโดย : คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ และคุณมัลลิยา พรหมแก้ว
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Testing Room ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ZOOM เบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบุคลากรของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้