ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม EILA 7 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการระบบงานทะเบียนนักศึกษา ของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

โดยมี รศ.ดร.วันดี สุทธรังสี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ฯ และนายแดง โฉมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ พร้อมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการรับรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ ระบบการลงทะเบียน และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา โดยสรุป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://eila.psu.ac.th

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

e-mail: eila-psu-pr@g.psu.ac.th

website: eila.psu.ac.th