งานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ 4 สำนักงาน ประจำปี 2566 ได้แก่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ และสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุ จาก 4 สำนักงาน รวมถึงคุณแดง โฉมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุ ได้เสียสละ แรงกายแรงใจและสติปัญญาในขณะปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยด้วยดี เสมอมา