EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 4/2566)

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes and Constructive Feedback” (รุ่นที่ 4/2566)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมให้แก่คณาจารย์ ม.อ. เรื่อง Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ เทคนิคและสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และร่วมออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ ณ ห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์