EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “Assessment of Learning outcomes/Constructive Feedback” (รุ่นที่ 1/2566)

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2566  สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Assessment of Learning Outcomes and Constructive Feedback (รุ่นที่ 1)  ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการร่วมออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ที่เข้าอบรม

โดยการจัดอบรม มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด หลักการ เทคนิคและสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สัมพันธ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
2. เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ระดับอุดมศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3. เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนข้อสอบที่ใช้บ่อย ได้แก่ ข้อสอบแบบเลือกตอบ ได้ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์
4. เพื่อให้คณาจารย์เข้าใจแนวคิดการกำหนดมาตรฐานผลการวัดและประเมินผล ตลอดจนการให้เกรด
5. เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวคิดด้านการวัดและประเมินผล