EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 1 ให้กับคณาจารย์ ม.อ. จากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง และคณาจารย์จากสถาบันเครือข่าย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตร CWIE ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย