EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “What the Wooow!!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน” ให้กับคณาจารย์ ม.อ. ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ChatGPT วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และข้อเสนอแนะแก่อาจารย์ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting