EILA จัดอบรมทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำงานในยุค ChatGPT

EILA จัดอบรมทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำงานในยุค ChatGPT

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำงานในยุค ChatGPT ให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร EILA ในการใช้งาน ChatGPT ในบริบทของการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสาร การค้นหาคำตอบ การสร้างสรรค์ไอเดียและการเรียนรู้วิธีการปรับแต่งคำสั่ง (prompt engineering) ตามความต้องการ โดยวิทยากรในการถ่ายทอดให้ความรู้ครั้งนี้คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์