EILA จัดอบรมบุคลากรฯ “การจดบันทึกและการจัดการข้อมูลด้วย Notion”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมให้กับบุคลากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Notion” แอปพลิเคชั่นที่ช่วยจัดการข้อมูลและรวมศูนย์ข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา และการใช้งาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทีมวิทยากรโดย คุณเอกพล ตรีเนตรวรคุณ คุณขนกกุล แซ่ลิ่ม และคุณปานชนก จิตชาญวิชัย จากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์