พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, มูลนิธิกระจกเงา, Y.I.M. Corporation และโรงพยาบาลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พร้อมเยี่ยมชมสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตร สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง รับฟังปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 นำทีมโดย ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี สำหรับสถานประกอบการประกอบด้วย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล, มูลนิธิกระจกเงา, Y.I.M. Corporation และโรงพยาบาลกรุงเทพ