EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อมัดใจผู้เรียน” ให้กับคณาจารย์ ม.อ. ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อให้คณาจารย์ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในยุคดิจิทัล และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting